blankWFH_4_2
food_analysis
nascot2020_award

การประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (AdiCET)

Written by สามารถ on 9 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (AdiCET)

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (AdiCET) มีวาระการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานในการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และการเตรียมการในปีการศึกษา 2564  ตลอดจนหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนาย […]

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 8 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 22 ครั้ง)

Book of the week เดือนมิถุนายน 2564

Written by สามารถ on 7 มิถุนายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2553

Book of the week เดือนมิถุนายน 2564

        (เข้าดู : 4 ครั้ง)

Special Food Talk 7 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

Written by สามารถ on 7 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

Special Food Talk 7 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมออนไลน์ “Special Food Talk 7 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร” ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย อาจารย์นริศรา วิชิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยากรร่วมโดย ดร.อารีย์ บินประทาน ผู้จัดการ หจก. รัสกีคอนซัลติ้งแอนด์เทรนนิ่ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยี […]

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการเป็นนักจัดรายการวิทยุมือใหม่ เพื่อการสร้างภาพลักาณ์ที่ดีให้แก่คณะ

Written by สามารถ on 7 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการเป็นนักจัดรายการวิทยุมือใหม่ เพื่อการสร้างภาพลักาณ์ที่ดีให้แก่คณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการเป็นนักจัดรายการวิทยุมือใหม่ เพื่อการสร้างภาพลักาณ์ที่ดีให้แก่คณะ วิทยากรโดยคุณเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอบรมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 16 ครั้ง)

กิจกรรม CMRU KM Day การจัดการเรียนรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร

Written by สามารถ on 4 มิถุนายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

กิจกรรม CMRU KM Day การจัดการเรียนรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร

อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอในหัวข้อ “เทคโนโลยีทางการศึกษากับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงโควิด-19” ในกิจกรรม CMRU KM Day การจัดการเรียนรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ เอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564

Written by สามารถ on 2 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2564 โดยประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 22 ครั้ง)

สัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS มหาวิยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP

Written by สามารถ on 1 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

สัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS  มหาวิยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP

การทำสัญญาร่วมกับศูนย์ ICAPS  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการตรวจประเมินแปลงพืชเกษตร เพื่อขอรับรองระบบ GAP จำนวน 25 แปลง กิจกรรม U2T ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ เป็นตัวแทนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการทำสัญญาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2021
พฤ อา
« พ.ย.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม