ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

คณะเทคโนโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://www.facagri.cmru.ac.th/alumni

 

  
       
 
 * ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ เมนู ข้อมูลศิษย์เก่า
 * สำหรับท่านที่ไม่ได้กรอก ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการใช้ อีเมล์เป็น ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เป็น วันเดือนปีเกิดในรูปแบบ 08/11/1981