ลำดับ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ หน่วยงาน
1 ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการขยายพันธุ์พืช (AG3501) 2555 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 2547 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว การผลิตไก่ไข่ 2547 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว การผลิตสัตว์ปีก 2555 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว เอกสารคำสอนการผลิตสุกร 2559 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6 ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ กฎหมายและมาตรฐานอาหาร = Food Law and Standards 2552 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
7 ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร = Food Plant Sanitation 2552 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ เอกสารคำสอนรายวิชา เภสัขวิทยาเบื้องต้น 2551 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
9 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ เอกสารประกอบการสอนโรคและสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป 2539 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ ยาและสมุนไพรที่ใช้ในช้าง 2547 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
11 ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง การแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม: หลักความรู้พื้นฐานการใช้ความร้อน = Food Processing in the Industry: Basic Concept of Thermal Processes 2544 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
12 ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 2552 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร (Principle of Food Processing and Preservation) 2547 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
14 อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ เอกสารประกอบการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
15 ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี เกษตรอินทรีย์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกร 2550 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี หลักการไม้ผล = Principle of pomology 2553 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์