ลำดับ พื้นที่/ตำบล ชื่อโครงการ ปี ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน
บูรณาการงานวิจัย บูรณาการการสอน งบประมาณ
1 สะลวงขี้เหล็ก การปลูกพืชอินทรีย์และการปลูกพืชด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรในพื้นที่ 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 0
2 สะลวงขี้เหล็ก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่ง 2559 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0
3 สะลวงขี้เหล็ก การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและพัฒนารูปผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร 2560 ผศ.ดร. สุพจน์ บุญแรง 0
4 สะลวงขี้เหล็ก การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตรศาสตร์ 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 0
5 สะลวงขี้เหล็ก การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านปศุสัตว์ 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 0
6 ห้วยทราย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอท็อป ตำบลห้วยทราย เพื่อเตรียมตัวสู่การคัดสรรดาวโอท็อป ประจำปี 2559 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 0
7 สะลวงขี้เหล็ก การแปรรูปเครื่องดื่มผงข้าวกล้องงอกผสมงาดำชงดื่ม ยาหม่องเขียวเบญจภาคี น้ำมันเหลือง และขี้ผึ้ง 2560 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0
8 สะลวงขี้เหล็ก การอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 0
9 สะลวงขี้เหล็ก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไยได้แก่ น้ำเชื่อมลำไย ไส้กวนลำไย และน้ำพริกลำไย 2560 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0
10 สะลวงขี้เหล็ก การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตรศาสตร์และปศุสัตว์สู่ชุมชน 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 0
11 สะลวงขี้เหล็ก การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนน้ำพริกกากหมูลำไย 2560 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0
12 สะลวงขี้เหล็ก การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนสะลวง 2560 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0
13 สะลวงขี้เหล็ก การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีทางสถิติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการผลิตอาหาร สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 2560 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0
14 สะลวงขี้เหล็ก โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแก่สังคม 2560 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0
15 สะลวงขี้เหล็ก โครงการ “มหาวิทยาลัยประชาชน” หลักสูตร การเพาะเห็ดในตะกร้า 2561 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 0
16 สะลวงขี้เหล็ก การส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี กิจกรรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการควบคุมโรคพืช 2561 อ.ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม/อ.ดร.จีรภา ง่วนหอม 0
17 สะลวงขี้เหล็ก การส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี กิจกรรมการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช 2561 อ.ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม/อ.ดร.จีรภา ง่วนหอม 0
18 สะลวงขี้เหล็ก การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำปุ๋ยสั่งตัดใช้เองในครัวเรือน: การทำปุ๋ยสั่งตัดสำหรับนาข้าว การตรวจดินอย่างง่าย และการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบำรุงต้นพืชและผลผลิตพืช 2561 อ.ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ 0
19 แม่ฮ่องสอน โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปไก่แม่ฮ่องสอน 2561 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว/อ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ 0
20 บ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย กิจกรรมพัฒนาอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2561 ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี/อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย/อ.ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัฆภาพ/อ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง 0
21 ราชอาณาจักรภูฏาน โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ One Gewog One product (OGOP Model I) ของราชอาณาจักรภูฏาน 2563 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล 0
22 ชุมชนสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การบริการวิชาการและวิชาชีพด้านเกษตรศาสตร์และปศุสัตว์สู่ชุมชน 2561 ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 14000
23 ชุมชนสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแก่สังคม 2561 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 7000
24 ชุมชนป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชุมชนป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2563 อ.อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย และ อ.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ 45000
25 ชุมชนสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชุมชนสะลวง 2563 ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และ อ.อภิรดา พรปัณณวิชญ์ 45000
26 - โครงการการทดสอบศักยภาพการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตกัญชง (เฮมพ์) ต่างสายพันธุ์ ภายใต้ระบบควบคุมที่เหมาะสม 2563 อ.ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ 180000
27 ชุมชนสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 2563 อ.เบญจมาศ อินทรส 18000