ลำดับ เมือง ชื่อผลิตภัณฑ์ วิทยากร ปี รายละเอียด
1 Eusu Gewog, Haa Dzongkhag เครื่องดื่มเวย์ให้พลังงานสูง, ผลิตภัณฑ์ข้าวพองจากภูมิปัญญาภูฎาน ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง 2564 ดาวน์โหลด
2 Patshaling Gewog, Tsirang Dzongkhag พริกในรูปแบบน้ำพริก, พริกดองน้ำมัน อ.ดร.อภิรดา พรปัณณวิชญ์ 2564 ดาวน์โหลด
3 Gangtey-Phobji, Wangdue Phodrang ไวน์มันฝรั่ง, แครกเกอร์มันฝรั่ง ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 2564 ดาวน์โหลด
4 Trongsa, Dzongkha ชาอู่หลงอินทรีย์, ชาดำอินทรีย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน 2564 ดาวน์โหลด
5 Khoma Gewog, Lhuntse Dzongkhag กระเป๋าผ้าขนาดเล็ก 2 แบบ ผศ.ดร.จินตนา อินภักดี 2564 ดาวน์โหลด
6 Trashi Yangtse, Dzongkhag กระเทียมทอดกรอบ, กระเทียมผง, น้ำพริกหมาล่าคั่วแห้ง ดร.ทิตา สุนทรวิภาค 2564 ดาวน์โหลด