ลำดับ วัน/เดือน/ปี ชื่องานวิจัยนักวิจัย แหล่งทุน / ปี ตีพิมพ์/เผยแพร่ การนำไปใช้
ประโยชน์
งบประมาณ
1 01 ต.ค. 2558 พฤติกรรมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถ มณีมงคล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
02 ต.ค. 2560 - 50,000
2 ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของชาเมี่ยงในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
( ปี 2560 )
170,000
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะทิอัดเม็ดผสมสตรอว์เบอร์รีผง ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2560 )
50,000
4 การสกัดและคุณลักษณะของเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2560 )
80,000
5 กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน บัญชา อินทะกูล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2560 )
150,000
6 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 นริศรา วิชิต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2560 )
350,000
7 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2560 )
350,000
8 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 2 อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2561 )
733,000
9 การอนุรักษ์พันธุ์หวาย ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวาย ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2559 )
214,000
10 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2559 )
10,000
11 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์พริกเผ็ดและมะเขือเทศ สุพจน์ บุญแรง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
( ปี 2559 )
150,000
12 การอนุรักษ์พันธุ์พริกใหญ่ สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
( ปี 2559 )
150,000
13 การใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
( ปี 2559 )
350,000
14 01 ก.ย. 2558 การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2558 )
30 ส.ค. 2559 191,815
15 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของบุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร อักษรา บุษบรรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
50,000
16 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ปีที่ 3 ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
17 01 ม.ค. 2558 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณวิตามินซีในชามะขามป้อม อภิรดา พรปัณณวิชญ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
30 ธ.ค. 2558 100,000
18 01 ม.ค. 2558 การประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวรับประทานได้ต้านอนุมูลอิสระจากปอ (Corchorus capsularis Linn.) ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
30 ธ.ค. 2558 100,000
19 ศึกษาผลของกิ่ง วัสดุเพาะชำและความเข้มข้นของฮอร์โมนของการเจริญของกิ่งปักชำในพริก เกตุนภา ไทยหนุ่ม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
50,000
20 การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์พริกใหญ่โดยใช้ลักษณะเกสร เพศผู้เป็นหมันในไซโตพลาสซึม สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
21 การตื่นตัวของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วชิรนนท์ แก้วตาปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
22 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร จินตภา อัจฉริยากร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
23 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร อรพินธ์ นาคำ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
50,000
24 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เกื้อกูล ปุ๊ดผาม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
50,000
25 ผลของการเสริมสารสกัดอัญชันในอาหารไก่ไข่ อ.จินตนา สุวรรณมณี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
26 ผลของการเสริมสารสกัดอัญชันในอาหารไก่เนื้อ สุริยา แก้วต๋า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
27 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
28 การประเมินคุณภาพน้ำอัญชันบรรจุขวดพร้อมดื่มที่สภาวะการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้อที่แตกต่างกันและระหว่างการเก็บรักษา ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
29 ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่เหมาะสมของการผลิตอาหารสุกรขุนและไก่เนื้อพื้นเมืองสำหรับเกษตรกรรายย่อยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นครินทร์ พริบไหว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2557 )
30 01 ธ.ค. 2557 การพัฒนาระบบผลิตพืชผักพื้นบ้านเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2558 )
30 พ.ย. 2558 160,000
31 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อผลืตพืชผักปลอดภัยของชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2555 )
32 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวทางพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 นครินทร์ พริบไหว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2555 )
33 การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมเห็ดถั่งเช่าสีทอง กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2555 )
34 ผลของวิธีการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทอง ธัญญา ทะพิงค์แก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2555 )
35 การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร ถั่งเช่าสีทอง และการนำไปใช้ประโยชน์ ธัญญา ทะพิงค์แก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2555 )
36 ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในสภาพเกษตรอินทรีย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2554 )
37 ศึกษาการผลิตและการเก็บรักษาข้าวคั่วสมุนไพร ในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2554 )
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลาบหมูพื้นเมือง อภิรดา พรปัณณวิชญ์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2553 )
39 การศึกษาอายุการวางจำหน่ายของน้ำพริกแอปเปิ้ลและน้ำพริกปลาทู นริศรา วิชิต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2553 )
40 ผลของภาชนะบรรจุดัดแปลงบรรยากาศและอุณหภูมิต่อคุณภาพของใบมะกรูด ทิตา สุนทรวิภาต กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2553 )
41 การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว ธัญญา ทะพิงค์แก กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2553 )
42 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใบเตยอบแห้ง กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2553 )
43 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐานอาหาร กรณีศึกษา คุณภาพและมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหารของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2553 )
44 การปรับสมบัติทางวิทยากระแสและเนื้อสัมผัสของเจลไฮโดรคอลลอยด์ที่เสริมเส้นใยอาหาร กรณีศึกษากาละแมและแยมสตอว์เบอร์รี่ในเขตพื้นที่เชียงใหม่ นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
( ปี 2560 )
45 การพัฒนาฐานข้อมูลป่าชุมชนและป่าฟื้นฟู จังหวัดน่าน เพื่อวิเคราะห์การคงอยู่และสูญหาย ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการิจัย (สกว.)
( ปี 2560 )
46 01 พ.ย. 2557 การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดทำแผนชุมชนสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการิจัย (สกว.)
( ปี 2557 )
30 ต.ค. 2557 2,417,000
47 การวิแคราะห์พื้นที่ปลูกยาสูบในระบบการเกษตรที่มีข้าวเป็นพืชหลัก และการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ลงทะเบียน ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
( ปี 2559 )
48 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการิจัย (สกว.)
( ปี 2559 )
49 การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการิจัย (สกว.)
( ปี 2559 )
50 การปรับสมบัติทางวิทยากระแสและเนื้อสัมผัสของเจลไฮโดรคอลลอยด์ที่เสริมเส้นใยอาหาร กรณีศึกษากาละแมและแยมสตอว์เบอร์รี่ในเขตพื้นที่เชียงใหม่ นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
( ปี 2560 )
51 การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษบกิจอาเซียน ปีที่ 3 นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
( ปี 2562 )
400,000
52 การเปรียบเทียบคุณภาพซากและเนื้อของห่านพันธุ์จีนขาวและจีนเทา ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2562 )
70,000
53 การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพ การแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 3 ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2562 )
500,000
54 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2558 )
350,000
55 ผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพต่อการกำจัดวัชพืชและคุณสมบัติดิน ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
( ปี 2554 )
56 การศึกษาลักษณะทางพืชไร่ ศักยภาพการให้ ผลผลิต และคุณภาพข้าวสาลีพันธุ์ดีเด่น ดร.สายบัว เข็มเพ๊ชร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2563 )
52,500
57 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ 3 อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2562 )
500,000
58 การขอรับการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดร.สายบัว เข็มเพ๊ชร หัวหน้าสถานวิจัย
( ปี 2563 )
59 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2560 )
350,000
60 ผลของการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของมะเกี๋ยง อ.นริศรา วิชิต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2561 )
382,500
61 การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สู่การท่องเที่ยวระดับอาเซียน ปีที่ 2 อ.ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2561 )
62 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 ดร.ทิตา สุนทรวิภาต สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
( ปี 2562 )
400,000
63 การใช้คาร์ราจีแนนและโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนปริมาณไขมันในไส้กรอกไก่แม่ฮ่องสอน อ.อภิรดา พรปัณณวิชญ์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2562 )
80,000
64 ความหลากหลายของเชื้อรา Pseudocercospora และจีนัสใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ ดร.จีรภา ง่วนหอม กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2562 )
70,000
65 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจากใบผักฮ้วน ใบผักเชียงดา และใบย่านาง วัดโดยวิธี DPPH อ.จินตนา สุวรรณมณี กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2562 )
60,000
66 การวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อโภชนาการ: การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของต้นอ่อนและเมล็ดพืชตระกูลถั่ว ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2562 )
70,000
67 พัฒนาวิถีสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน อ.นริศรา วิชิต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
( ปี 2563 )
500,000
68 01 ก.ย. 2558 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยาวพื้นบ้าน อ.ดร.พวงเพชร พิมพ์จันทร์ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( ปี 2558 )
30 ส.ค. 2559 211,443
69 29 พ.ย. 2564 หลักการขยายพันธุ์พืช ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
( ปี 2555 )
29 พ.ย. 2564
70 29 พ.ย. 2564 หลักการขยายพันธุ์พืช ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
( ปี 2555 )
29 พ.ย. 2564
71 29 พ.ย. 2564 หลักการขยายพันธุ์พืช ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
( ปี 2555 )
29 พ.ย. 2564
72 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ ณัฐวุฒิ ครุฑไทย, นิราภรณ์ ชัยวัง, กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร, จินตนา สุวรรณมณี, นครินทร์ พริบไหว, วัชรพงษ์ วัฒนกูล -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 วารสารแก่นเกษตร, 48 (พิเศษ 2), 930.
73 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง อิทธิพลของสารสกัดใบมะรุมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าทางโลหิตวิทยาของแม่สุกรสาว กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร, นิราภรณ์ ชัยวัง, ณัฐวุฒิ ครุฑไทย -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 วารสารแก่นเกษตร, 48 (พิเศษ 2), 958
74 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสต่อการไล่แมลงวัน นิราภรณ์ ชัยวัง, ณัฐวุฒิ ครุฑไทย, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 วารสารแก่นเกษตร, 48 (พิเศษ 2), 959.
75 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง ผลการเสริมผงเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อ จินดา กลิ่นอุบล, ชวลิต ศิริบูรณ์, อินทร์ ศาลางาม,มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, นิราภรณ์ ชัยวังและ ธนาพร บุญมี -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 วารสารแก่นเกษตร, 48 (พิเศษ 2),
76 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง Artificial neural networks approach for predicting methionine requirement in broiler chickens ณัฐวุฒิ ครุฑไทย -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 Thai J Vet Med. 51(1): 161-168.
77 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง ผลการเสริมผงเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อ นิราภรณ์ ชัยวัง -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 วารสารแก่นเกษตร, 48 (พิเศษ 2),
78 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง Effect of deep bedding floor and fermented feed supplement on productive performance, carcase, meat quality and fatty acid profile of crossbred pigs นิราภรณ์ ชัยวัง, ณัฐวุฒิ ครุฑไทย, วัชรพงษ์ วัฒนกูล -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 2021, VOL. 20, NO.1, 479–488
79 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง Effects of Dietary Perilla Cake Supplementation in Growing Pig on Productive Performance, Meat Quality, and Fatty Acid Profiles นิราภรณ์ ชัยวัง -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 Animals 2021, 11, 3213
80 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง การสูญหายของพื้นที่ป่าไม้จังหวัดน่าน สายบัว เข็มเพ็ชร -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 แก่นเกษตร 49(2): 312-322 (2564)
81 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง ผลของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกระชายดำ ปภากร สุทธิภาศิลป์ -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 9(3), 113-124
82 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะพื้นฐานการประกอบอาหารจานเดียว โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ สุภัทรา คำหม่อง, วชิรนนท์ แก้วตาปี -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 “การจัดการเรียนรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (น.3-18). 18 ธันวาคม 2564. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
83 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง The utilization of agro-industry waste for soil amendment and liquid biofertilizer mixed bacterial antagonist in eggplant production สุพจน์ บุญแรง, นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ
84 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง Effect of partial replacement of Soybean with chickpea to the nutritional and textural properties of tofu. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 Indonesian Food Science and Technology Journal. 4(2), 27-31. (July).
85 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษา ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย และ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่, สุพจน์ บุญแรง, ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 “การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (หน้า 97-109). 18 ธันวาคม 2564. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
86 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง การเอนแคปซูเลชันสารสกัดจากมะเกี๋ยงโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง นริศรา วิชิต -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 เล่มที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (น. 428-436). 12-14 พฤษภาคม, 2564. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
87 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่อิมัลชันลดไขมันโดยใช้คาราจีแนนและโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง อภิรดา พรปัณณวิชญ์ -
( ปี 2564 )
30 มิ.ย. 2565 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6(2) : 126-136. (กรกฎาคม – ธันวาคม).
88 30 มิ.ย. 2565 บทความวิจัย เรื่อง MicroRNA treatment modulates osteogenic diferentiation potential of mesenchymal stem cells derived from human chorion and placenta กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร -
( ปี 2654 )
30 มิ.ย. 2565 Scientifc Reports