ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท ตำแหน่ง ประวัติ
1 ดร.พันธ์ลพ สินธุยา สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
2 ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
3 ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร สายวิชาการ รองคณบดี ดูข้อมูล
4 อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
5 อ.ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
6 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
7 นางสาวอักษรา บุษบรรณ์ สายสนับสนุน บรรณารักษ์ ดูข้อมูล
8 นางสาวจินตภา อัจฉริยากร สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดูข้อมูล
9 นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม สายสนับสนุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดูข้อมูล
10 นางอรพินธ์ นาคำ สายสนับสนุน นักวิชาการการเงินและพัสดุ ดูข้อมูล
11 นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม สายสนับสนุน นักวิชาการศึกษา ดูข้อมูล
12 นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ สายสนับสนุน นักวิชาการศึกษา ดูข้อมูล
13 อาจารย์นริศรา วิชิต สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
14 ดร.กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
15 อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
16 อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
17 อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
18 ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
19 ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
20 อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
21 ดร. นิราภรณ์ ชัยวัง สายวิชาการ รองคณบดี ดูข้อมูล
22 ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย สายวิชาการ รองคณบดี ดูข้อมูล
23 ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
24 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
25 ดร.จีรภา ง่วนหอม สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
26 อาจารย์ทิตา สุนทรวิภาต สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
27 ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ สายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ดูข้อมูล
28 อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
29 ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ สายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ดูข้อมูล
30 ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
31 ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
32 ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี สายวิชาการ คณบดี ดูข้อมูล
33 ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
34 อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
35 อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ สายวิชาการ อาจารย์ ดูข้อมูล
36 นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล สายสนับสนุน รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ดูข้อมูล
37 นายสามารถ มณีมงคล สายสนับสนุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูข้อมูล