ลำดับ ชื่อโครงการ/พื้นที่ ผู้ดูแลโครงการ รายละเอียด
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ดาวน์โหลด
2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ดาวน์โหลด
3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ดาวน์โหลด
4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ.อภิรดา พรปัณณวิชย์ ดาวน์โหลด
5 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ ดาวน์โหลด
6 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ดาวน์โหลด