ประวัติโครงการ

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน หรือ “โครงการ OGOP Model II”
(Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy for the One Gewog One Product (OGOP) Villages in Bhutan) Gewog (village block/subdistrict) หรือเขตปกครองกลุ่มชุมชนเทียบได้กับตำบลของไทย โดยที่ Dzongkhag (district) เทียบได้กับจังหวัดของไทย

           1) Uesu Gewog จังหวัด Haa

           2) Gantey –Phobji จังหวัด Wandue Phodrang

           3) Drakten Gewog จังหวัด Trongsa 

           4) Khoma Village จังหวัด Lhuntse

           5) Yangtse Gewog จังหวัด Trashi Yangtse และ

           6) Patshaling Gewog จังหวัด Tsirang

ความเป็นมาของโครงการ

           The Queen’s Project Office (QPO) หน่วยงานคู่ร่วมมือดำเนินโครงการ OGOP Model I แจ้งว่า สมเด็จพระราชินีฯ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการดำเนินโครงการ OGOP ต่อเนื่องในระยะที่ 2 และได้เสนอพื้นที่ดำเนินโครงการใน 6 ชุมชนดังกล่าว ต่อมาระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญไทย (มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านพัฒนาชุมชน และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) เดินทางไปศึกษาและสำรวจพื้นที่ดังกล่าว (fact finding) และเห็นควรสนับสนุนชุมชนทั้ง 6 พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OGOP และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนอื่น ๆ ของภูฏาน ดังนี้

           1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP (6 ชุมชนเป้าหมาย)

           2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism - CBT) (Uesu Gewog จังหวัด Haa)

           3) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (Uesu Gewog จังหวัด Haa และ Patshaling Gewog จังหวัด Tsirang)

แผนงานโครงการ

           แผนงานโครงการระยะ 3 ปี (2562-2565) การติดตามผล 1 ปี (follow-up)

กลไกการบริหารโครงการ (PCC/PSC)

           - การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Steering Committee – PSC meeting)
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีอธิบดีกรมความร่วมมือฯ และ Head ของ The Queen’s Project Office (QPO) เป็นประธานร่วม (จัดขึ้นแล้ว 1 ครั้งผ่านระบบทางไกลเมื่อ 19 ต.ค. 2563)

           - การติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงานโดยหน่วยงานดำเนินโครงการฝ่ายไทยและภูฏาน

หน่วยงานดำเนินโครงการ (Implementing Agency)

           ฝ่ายไทย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

           ฝ่ายภูฏาน : The Queen’s Project Office (QPO) ภายใต้ His Majesty’s Secretariat

ผลการดำเนินงานทีผ่านมา / ข้อสังเกต

           - อยู่ระหว่างดำเนินการ (ได้เริ่มจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการครั้งแรก ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อเดือน ก.ย. 2562 ณ จังหวัดบูมทัง ภูฏาน ต่อท้ายการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ OGOP Model I ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย))

           - ในปี 2563 แผนงานโครงการได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จากมาตรการ lockdown ในภูฏานและ travel ban จึงได้ปรับกำหนดการและรูปแบบกิจกรรม และดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ภูฏานและผ่านระบบทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OGOP สำหรับ 6 ชุมชนเป้าหมายโครงการ (9 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2563) ไปพลางก่อน

           - อาสาสมัครไทยภายใต้โครงการ 2 คน วาระปฏิบัติงาน 1 ปีที่จังหวัด Haa และ Tsirang ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 เพื่อปฏิบัติงานต่อจนครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในวันที่ 27 ธ.ค. 2563 ตามที่กระทรวงฯ ได้มีแนวปฏิบัติให้อาสาสมัครไทยภายใต้การดูแลของกรมฯ เดินทางกลับไทยในโอกาสแรกอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ รอยืนยันแนวปฏิบัติในการส่ง อสส. ของกรมฯ ในอนาคต

* * * * * * * * * * * * *