ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี
Wachiranon Kaewtapee
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ อาจารย์วชิรนนท์   แก้วตาปี
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail a_air2@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2544

ปริญญาตรี

สาขาวิชาการประมง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่จบ 2540

ความเชี่ยวชาญ

1. การเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. การเพาะพันธุ์ปลา
3. การเพาะพันธุ์กบ

โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ