ข้อมูลบุคลากร

นายธีรพงศ์ เตชาติ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
ชื่อ นายธีรพงศ์   เตชาติ
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 053-885411
E-Mail teerapong_te@cmru.ac.th
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
  • สาขาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่จบ 2545
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ