ข้อมูลบุคลากร

นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นางสาวปิลันธสุทธิ์   สุวรรณเลิศ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail piluntasoot_s@hotmail.co.th
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
  • สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่จบ 2555
ปริญญาตรี
  • สาขาการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่จบ 2545
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ