ข้อมูลบุคลากร

นางสาวเกตุนภา มกข์ดารา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นางสาวเกตุนภา   มกข์ดารา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 053-885410
E-Mail lokged_22@hotmail.co
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาตรี
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ