ข้อมูลบุคลากร

นายวิหาร โคตมะณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นายวิหาร   โคตมะณี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail wihan_kho@cmru.ac.th
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
  • สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ