ข้อมูลบุคลากร

นายสุริยา แก้วต๋า
ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
ชื่อ นายสุริยา   แก้วต๋า
ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ประเภทบุคลากร พนักงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail maxsuriya@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ