ข้อมูลบุคลากร

นางอรพินธ์ นาคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ชื่อ นางอรพินธ์   นาคำ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 053-885400
E-Mail orapin_na@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
  • สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ