ข้อมูลบุคลากร

นางสาวนิภารัตน์ จันทรา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ชื่อ นางสาวนิภารัตน์   จันทรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ประเภทบุคลากร พนักงานราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail may_niparat@hotmail.co.th
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปีที่จบ 2548

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ