ข้อมูลบุคลากร

นายพรชัย บัวตูม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
ชื่อ นายพรชัย   บัวตูม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ