ข้อมูลบุคลากร

นายสมคิด ฆ้องเหล้ก
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
ชื่อ นายสมคิด   ฆ้องเหล้ก
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ