ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์นริศรา วิชิต
Narisara Wichit
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
ชื่อ อาจารย์นริศรา   วิชิต
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail noomning@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

1.การศึกษาอายุการวางจำหน่ายของน้ำพริกแอปเปิลและน้ำพริกปลาทู
2.การวิเคราะห์ผลทางประสาทสัมผัสของกาแฟถั่วเหลือง

โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ