ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง
Supot Boonraeng
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ ผศ.ดร.สุพจน์   บุญแรง
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail supot_boo@cmru.ac.th
ปริญญาเอก

สาขาพัฒนาทรัพยากรชนบท  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

สาขาวิชาอุคสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเชี่ยวชาญ

จุลินทรีย์ อุตสาหกรรมการหมัก

โครงงานวิจัย
 • 1. การพัฒนาดัชนีชีวัดความมั่นคงอาหาร จากวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในชุมชน
 • 2. การพัฒนากระบวนการผลิตชาสมุนไพรผักเชียงดา ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตามมตราฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP)
 • 3. การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่นโดยใช้เศษวัตถุดิบอาหารประเภทผักและผลไม้ด้วย ถังหมักชนิดเร่งปฏิกิริยา เพื่อใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 • 4. การพัฒนาพื้นที่แปลงเพาะปลูกพืชผักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาตรฐาน การส่งออกภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 • 5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และและปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากเศษวัตถุดิบโรงงานแปรรูปอาหาร สำหรับใช้ในการปลูกพืชผักที่ได้มาตรฐานการส่งออก
 • 6. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย กรณีศึกษาชุดโครงการวิทยาศาสตร์ ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน Development of Project Management System : Local ScienceProject in the Upper Northern Part of Thailand
 • 7. ภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารและวิธีการปรับตัวสำหรับชุมชน ลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่แต่ง จ.เชียงใหม่
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
 • 1. ภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารและวิธีการปรับตัว สำหรับชุมชนลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่แต่ง จ.เชียงใหม่
 • 2. Anti-Inflammatory, Analgesic, and Antipyretic Activities of the Ethanol Extract of Piperintemuptu Opiz And Piper Chaba Linn. ในวารสาร International Scholarly Research NetworkIPRN Pharmacology Volume 2012, Article ID480265 (เอกสารหมายเลข 4.2-1-3)
บทความทางวิชาการ
 • 1. การพัฒนากระบวนการผลิตชาสมุนไพรผักเชียงดา ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตามมตราฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี
 • 2. การปรับปรุงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของกระบวนการผลิตน้ำพริกหนุ่มตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP)
 • 3. การผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อก่อโรคเหี่ยว Ralstonia dolanacearum ด้วยเศษวัสดุดิบอาหารประเภทผักผลไม้เพื่อใช้ในน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์
งานประชุมวิชาการ
 • 1. บทบาทของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551-52 โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
 • 3. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การเพิ่มพูนความรู้กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้”
 • 4. ประชุมระดมความคิดเห็น โครงการ (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
 • 5. ความมั่นคงอาหาร : รอบทิศทางบริบทไทย
รางวัลที่ได้รับ