ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์
Wissanee Supraditaporn
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ ผศ.ดร.วิศนี   สุประดิษฐอาภรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail wissanee.sup@gmail.com
ปริญญาเอก

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ความเชี่ยวชาญ

แปรรูปผักผลไม้

โครงงานวิจัย
  • 1. ขันโตกเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาแกงแคเมืองเชียงใหม่ Khun Tok for Health : Case Study Kaeng Khae in Muang Chiang Mai
  • 2. ศึกษาการผลิตและการเก็บรักษาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม ท้องเพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ Study of Roasted Herb Beown rice Process and Shelf Life in the Level of Local’s Industy for Value Added and Technology Transfer to Chiang Mai Community
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

1. การศึกษาการผลิตและการเก็บรักษาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
  • 1. การจัดทิทรรศการทางวิชาการ ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6
  • 2. บทบาทของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • 3. งานวันวิชาการครั้งที่ 8 “วิธีวิจัย วิธีสู่อนาคต”
รางวัลที่ได้รับ