ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
Naksit Panyoyai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ ผศ.ดร.นักสิทธิ์   ปัญโญใหญ่
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail naksit@hotmail.com
ปริญญาเอก

PhD (Food Science) Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia (2016)

ปริญญาโท

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2547

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2544 

ความเชี่ยวชาญ
 • 1. วิทยกระแสและเนื้อสัมผัสของอาหาร (food rheology and texture)
 • 2. การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนและการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วในอาหาร (thermodynamics & glass transition in foods)
 • 3. พอลิเมอร์อาหาร (food polymers)
โครงงานวิจัย
 • 1.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2550). การจัดการความรู้เพื่อการพื้นฟูและพัฒนาอาหาร ท้องถิ่นน้ำหนังควายอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยไซอำเภอบ้านธิ จังหวัด ลำพูน. ทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • 2. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2553). การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐานอาหาร กรณีศึกษา คุณภาพและ มาตรฐาน ด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ อาหารของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่. ทุนวิจัยจาก กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
 • 3. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2552). การพัฒนาภูมิปัญญาตำรับผักพื้นบ้านอาหาร พื้นเมืองในพื้นที่ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ราชภัฎเชียงใหม่น้อมใจสานสายใยรักแห่งครอบครัว. ทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • 4. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2551). แนวทางการจัดการใช้น้ำมันทอดอาหาร ตามโครงการ อาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่. ทุนวิจัยจาก กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
 • 5. นักวิจัยร่วมโครงการขันโตก เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาแกงแคเมืองเชียงใหม่ และการศึกษา พืชกินได้และสมุนไพรในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่. (2560-2561). การปรับสมบัติทางวิทยากระแสและเนื้อสัมผัสของเจล ไฮโดรคอลลอยด์ที่เสริมเส้นใยอาหาร กรณีศึกษา กาละแมและแยมสตรอว์เบอร์รีในเขตพื้นที่ เชียงใหม่ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่. (2560). การสกัดและคุณลักษณะเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ. ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • Nguyen, N. T. L., Panyoyai, N., Paramita, V. D., Mantri, N., and Kasapis, S. (2018). Physicochemical and viscoelastic properties of honey from medicinal plants. Food Chemistry. 241, 143-149.
 • Panyoyai, N., Shanks, R. A., and Kasapis, S. (2017). Tocopheryl acetate release from microcapsules of waxy maize starch. Carbohydrate Polymers. 167, 27-35.
 • Chuang, L., Panyoyai, N., Shanks, R. A., and Kasapis, S. (2017). Effect of salt on the glass transition of condensed tapioca starch systems. Food Chemistry. 229, 120-126.
 • Chuang, L., Panyoyai, N., Shanks, R. and Kasapis, S. (2016). Structure and phase behavior of microcrysatalline cellulose in mixture with condensed systems of potato starch. International journal of Food Science and Technology. 52, 800-807.
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
 • 1. ประสบการณ์วิจัยเชิงพื้นที่ น้ำหนังควาย ภูมิปัญญาอาหารจากบ้านห้วยไซ (2550)
 • 2. ตำรับผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองสานสายใยรักแห่งครอบครัว (2552)
 • 3. ตำรากฎหมายและมาตรฐานอาหาร (2553)
 • 4. เอกสารประกอบการสอนสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (2553)
 • 5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แผ่นน้ำหนัง 1383/2550
บทความทางวิชาการ
 • 1. Chaudhary, V., Panyoyai, P., Small, D., Shanks, R., & Kasapis, S. (2017). Effect of the glass transition temperature on alpha-amylase activity in a starch matrix. Carbohydrate Polymers, 157, 1531-1537.
 • 2. N. Panyoyai, A. Bannikova, D. M. Small and S. Kasapis (2016). In P. A. Williams and G. Phillips (Eds.), Controlled release of water soluble vitamins in high-solid polysaccharides with co-solutes. Gums and stabilisers for the food industry 18: Hydrocolloids functionality for affordable and sustainable global food solutions, Royal Chemistry of Society, 166-175.
 • 3. Chuang, L., Panyoyai, N., Katopo, L., Shanks, R. A., & Kasapis, S. (2016). Calcium chloride effects on the glass transition of condensed systems of potato starch. Food Chemistry, 199, 791-798.
 • 4. Panyoyai, N. & Kasapis, S.  (2016). A free-volume interpretation of the decoupling parameter in bioactive-compound diffusion from a  glassy polymer. Food Hydrocolloids, Part B, 54, 338-341.
 • 5. Panyoyai, N., Bannikova, A., Small D. M., & Kasapis, S.  (2016). Diffusion kinetics of ascorbic acid in a glassy matrix of high-methoxy pectin with polydextrose. Food Hydrocolloids, 53, 293-302.
 • 6. Panyoyai, N., Bannikova, A., Small D. M., & Kasapis, S.  (2015). Controlled release of thiamin in a glassy k-carrageenan/glucose syrup matrix. Carbohydrate Polymers, 115, 723-731 .
 • 7. Panyoyai, N., Bannikova, A., Small D. M., Shanks, R. A,. & Kasapis, S.  (2016). Diffusion of nicotinic acid in spray-dried capsules of whey protein isolate. Food Hydrocolloids, 58, 811-819.
 • 8. Chuang, L., Panyoyai, N., Shanks, R. A., & Kasapis, S. (2015). Effect of sodium chloride on the glass transition of condensed starch systems. Food Chemistry, 184, 65-71.
 • 9. Panyoya, N., Sanjai, S. & Muankan, P. (2011). Study on preparation and quality of tomato crispy crackers, Thai Journal of Agricultural Science, Special issue, 44, 513-518.
 • 10. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2556). มะม่วงอบแห้ง มะม่วงแช่อิ่มและมะม่วงกวน ใน  ธวัชชัย รัตน์ชเลศ วิลาวัลย์ คำปวน และธีรนุช เจริญกิจ มะม่วง การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 573-581.
 • 11. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่, พรชัย เป็งจาม, และ อัมรินทร์ กุณมา (2553). การใช้สารละลายน้ำตาลซ้ำ ในกระบวนการออสโมติกดีไฮเดรชันก่อนอบแห้ง สับปะรด. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 28(2), 100-109.
 • 12. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่, นงคราญ อ้ายเรือน, และ วาสนา จันทร์ตา (2553). การประยุกต์เทคโนโลยี ออสโมติกดีไฮเดรชันในกระบวนการผลิตแยมสับปะรด และมาร์มาเลต. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 28(3), 19-28.
 • 13. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และ กฤตนันท์ แซ่เจ๋า (2553). ผลของเกลือที่มีต่อการหมัก และคุณภาพของ แกนกะหล่ำปลีดองปรุงรส. วารสารวิจัยและส่งเสริม วิชาการเกษตร, 27(2), 61-70.
 • 14. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2551). การจัดการความรู้เพื่อการพื้นฟูและพัฒนาอาหาร ท้องถิ่นน้ำหนังควาย อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยไซอำเภอบ้านธิ จังหวัด ลำพูน. วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่. 1(1), 57-64.
 • 15. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่, สุดธิดา คำเหมืองและ วิภาวรรณ ไชยเทพ (2554). การศึกษารูปแบบการอบแห้ง สมุนไพรไทยบางชนิด. วารสารแก่นเกษตร, ฉบับพิเศษ, 39, 488-492.
 • 16. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ (2556). การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐานอาหาร กรณีศึกษา คุณภาพและ มาตรฐาน ด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหาร ของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 13(1), 81-94.
 • 17. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่, ธีรพร จอมเมือง และรัชกร อุ้มเมือง (2555). ผลของสารเพิ่มความคงตัว ที่มีต่อเนื้อสัมผัสของแกงกระด้างเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 12(1), 19-28.                     
 • 18. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ และคณะนักศึกษา (2553). แนวทางการจัดการ ใช้น้ำมันทอดอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อ ผู้บริโภคของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่, วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 10(1), 11-22.
 • 19. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่. (2553). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารโดยระบบ E-learning โปรแกรม Moodle ของนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. พิฆเนศวรสาร, 6(2), 55-63.
 • 20. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่. (2550). น้ำมันทอดอาหาร: หลักการควบคุมและการปฏิบัติเพื่อความ ปลอดภัยของผู้บริโภค. พิฆเนศวรสาร, 3(1), 67-74.
งานประชุมวิชาการ
 • 1.Naksit Panyoyai*, Darryl M. Small, Anna Bannikova and Stefan Kasapis (2016). Controlled release of water soluble vitamins in high-solid hydrocolloid matrices at the16th Food Colloids Conference, (10-13th April 2016), Hotel de Wageningsche Berg Generaal Foulkesweg, Wageningen,The Netherlands.
 • 2. Naksit Panyoyai*, Darryl M. Small, Anna Bannikova, Robert A. Shanks & Stefan Kasapis (2016). Diffusion of nicotinic acid in spray-dried capsules of whey protein isolate presented at AIFST Food Science Summer School 2016, (27-29th January 2016), Charles Sturt University, Wagga Wagga, New South Wales, Australia.
 • 3. Naksit Panyoyai*, Darryl M. Small, Anna Bannikova and Stefan Kasapis (2015). Controlled release of thiamin in a glassy k-carrageenan/glucose syrup matrix, presented at the 18th Gums & Stabilisers for the Food Industry Conference, Hydrocolloid Functionality for Affordable and Sustainable Global Food Solutions, (23rd-26th June 2015), Glyndwr University, Wrexham, UK.    
 • 4. Naksit Panyoyai*, Darryl M. Small, Anna Bannikova and Stefan Kasapis (2014). Ascorbic acid diffusion kinetics in the vicinity of the glass transition temperature of a high-solids matrix, presented at the 12th International Hydrocolloids Conference, Natural Hydrocolloids: A Key to Human Health, (5-9th May 2014), Taipei, Taiwan.
 • 5. Naksit Panyoyai*, Darryl M. Small, Anna Bannikova and Stefan Kasapis (2015). Controlled release of thiamin in a glassy k-carrageenan/glucose syrup matrix presented at AIFST Food Science Summer School 2015, (28-30th January 2015), RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia.
 • 6. Naksit Panyoyai*, Darryl M. Small, Anna Bannikova and Stefan Kasapis (2014). Diffusion kinetics of ascorbic acid in high-solid polysaccharide matrix undergoing glass transition phenomena, presented at 47th Annual AIFST convention, Food-The Final Frontier, (22-25th June 2014), Melbourne Convention and Exhibition, Melbourne, Victoria, Australia.
 • 7. Naksit Panyoyai (participant). 2012. Rheology Workshop. 23 July 2012. Storey Hall, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia. Naksit Panyoayi (participant). 2012. Food Vitamins and antioxidants. Australian Food Metrology Symposium 23-24 October 2012. National Measurement Institute, Melbourne, Victoria, Australia.
รางวัลที่ได้รับ
 • 1. Certificate of Merit to Naksit Panyoyai for outstanding in oral presentation, effect of soy flour fortification on nutrition, texture, and sensory of steamed stuffed bunsduring the 1st Kamphaengsean International Natural Products Symposium: The relationship between Living Organisms and Environment, 23rd-24th October, Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok, Thailand.
 • 2. Certificate of Achievement in recognition for completion of Introduction ISO 9001: 2008, Introduction ISO 22000: 2005 & Requirement Training Course, 12-13 October 2010 from Thai Industrial Standards, Ministry of Industry  and Moody International LTD., Thailand.