ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ (ลาศึกษาต่อ)
Tidarat Norsuwan
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ อาจารย์ธิดารัตน์   หน่อสุวรรณ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail TIDARAT_OH23@HOTMAIL.COM
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2550

ปริญญาตรี

สาขาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2547

ความเชี่ยวชาญ

หลักการวิเคราะห์อาหาร เคมีอาหาร เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และสารต้านอนุมูลอิสระ

โครงงานวิจัย
  • 1. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยภูมิปัญญากระดาษสา. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554. (นักวิจัย : ดำเนินการเสร็จสิ้น)
  • 2. การวิจัยกระบวนการ พัฒนาทักษะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ปีงบประมาณ 2556. (นักวิจัย : กำลังดำเนินการวิจัย)
  • 3. การสกัดวิตามินอีจาก ดิสทิลเลตของน้ำมันรำข้าว ด้วยต้นทุนต่ำ. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ปีงบประมาณ 2553. (หัวหน้าโครงการวิจัย : ดำเนินการเสร็จสิ้น)
  • 4. การสร้างเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ด้านอาหาร). ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปีงบประมาณ 2552. (นักวิจัย : ดำเนินการเสร็จสิ้น)
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ

1.ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ. (2554). การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ำมันรำข้าว. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่. ปีที่ 13 (1).

งานประชุมวิชาการ
  • 1.Tidarut Norsuwan. (2011). Extraction of Vitamin E from Distillate of Rice Bran Oil by Low Cost, Thailand Research Expo 2011, Bangkok, Thailand. (Oral presentation and Conference proceeding) : Office of National Research Council of Thailand (2010) Fund.
  • 2. Chalermphorn Kumros and Tidarat Norsuwan. (2010). Antioxidant Properties of Quercetin Extracted from  Khao Tong (Houttuynia cordata Thunb) Leaves using Solvent. International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010). Mae Fah Luang University. Chiang Rai, Thailand. (Conference abstract)
  • 3.Benjamart Lamai and Tidarat Norsuwan. (2009). Small-Scale Chemistry Laboratory “Preparation and identification of gas”. Science and mathmetic in school conference. Chiang Rai Rajabhat university, Chiang Rai, Thailand. (Conference abstract)
รางวัลที่ได้รับ