ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
Benjamas Sansawat
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ อาจารย์เบญจมาศ   สันต์สวัสดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail pia_benjamas@hotmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2546

ปริญญาตรี

สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2543

ความเชี่ยวชาญ

ไม้ดอกไม้ประดับและการจัดการภูมิสถาปัตย์

โครงงานวิจัย

โครงการวิจัยถอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญาพื้นที่รอบศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องใคร้ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย : เสร็จสิ้นแล้ว)

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

เบญจมาศ อินทรส. ไม้ดอกไม้ประดับ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549

บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ