ข้อมูลบุคลากร

ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
Kulisara Marupanthorn
ตำแหน่ง : รองคณบดี
ชื่อ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา   มรุปัณฑ์ธร
ตำแหน่ง รองคณบดี
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail Kulisara_mar@cmru.ac.th
ปริญญาเอก

ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2559

ปริญญาโท

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ 2551

ปริญญาตรี

สพ.บ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่จบ 2548

ความเชี่ยวชาญ

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ การใช้สมุนไพรในสัตว์ เซลล์และอณูชีววิทยาของเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์และสัตว์

โครงงานวิจัย

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562

      1) การพัฒนาต้นแบบแชมพูต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ผิวหนังสำหรับสุนัขผสมแทนนิน

จากปูดเบญจกานี (หัวหน้าโครงการ)

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปีงบประมาณ 2563

      1) โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (หัวหน้าโครงการ)

งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      1) โครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมสารสกัดใบมะรุมเพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสุกรในเชิงพาณิชย์ (ผู้ร่วมโครงการ)

      2) โครงการวิจัย เรื่อง ผลของสารสกัดใบมะรุมต่อสมรรถนะการผลิตสุกรแบบครบวงจร (ผู้ร่วมโครงการ)

      3) โครงการวิจัย เรื่อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับวางแผนการผลิตสารเสริมในอาหารสุกรจากสารสกัดใบมะรุม (ผู้ร่วมโครงการ)

      4) โครงการวิจัย เรื่อง ทัศนคติและความต้องการของเกษตรกร และผู้บริโภคเนื้อสุกรต่อการเลี้ยงสุกรด้วยสารเสริมในอาหารจากสารสกัดใบมะรุม (ผู้ร่วมโครงการ)

ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      1) โครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะสัณฐานวิทยาของไก่แม่ฮ่องสอนช่วงอายุต่างกันเมื่อเทียบกับไก่ประดู่หางดำ ไก่ไข่เพศผู้ และไก่เนื้อ (หัวหน้าโครงการ)

      2) โครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพซาก เนื้อ รสชาติ องค์ประกอบของกรดอะมิโน และ               นิวคลีโอไทด์ในไก่แม่ฮ่องสอน ไก่ไข่เพศผู้ ไก่ประดู่หางดำ และไก่เนื้อ (ผู้ร่วมโครงการ)

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ

บทความวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศ

 • ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ, สนทยา มูลศรีแก้ว, วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์, สหัส นุชนารถ, มานะ สุภาดี, ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ, สุริยา แก้วกอง, กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร, ชูศักดิ์ พูลมา และ ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ. (2562). ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ต่อคุณลักษณะไข่ของแม่ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิด. แก่นเกษตร, 47(2), 919-926. (สิงหาคม)
 • กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร. (2561). ประสิทธิภาพของสารสกัดใบมะรุมต่อการเจริญพัฒนาเป็นเซลล์กระดูกของเซลล์ ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่แยกได้จากไขกระดูกของสุกร. แก่นเกษตร, 46(2), 227-236. (มีนาคม - เมษายน).
 • รังสรรค์ แตงโสภา, วีระวุฒิ พรมดี, สาธิต บุญอาจ, มานะ สุภาดี, วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ และ กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร. (2554). ผลของสมุนไพรเบญจกูลและขิง ต่อค่าทางโลหิตวิทยาและจํานวนจุลินทรีย์ในไก่เนื้อ. แก่นเกษตร, 39(ฉบับพิเศษ), 251-255. (มกราคม).

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

 • Marupanthorn, K., Tantrawatpan, C., Kheolamai, P., Tantikanlayaporn, D., & Manochantr, S. (2021). MicroRNA treatment modulates osteogenic differentiation potential of mesenchymal stem cells derived from human chorion and placenta.  Sci Rep 11, 7670. https://doi.org/10.1038/s41598-021-87298-5.
 • Manochantr, S., Marupanthorn, K., Tantrawatpan, C., Kheolamai, P., Tantikanlayaporn, D., & Sanguanjit, P. (2017). The effects of BMP-2, miR-31, miR-106a, and miR-148a on osteogenic differentiation of MSCs derived from amnion in comparison with MSCs derived from the bone marrow. Stem cells international, 2017. 1-14. Doi:10.1155/2017/7257628. (November).
 • Marupanthorn, K., Tantrawatpan, C., Kheolamai, P., Tantikanlayaporn, D., and Manochantr, S. (2017). Bone Morphogenetic protein-2 Enhances the Osteogenic Differentiation Capacity of Mesenchymal Stromal Cells Derived from Human Bone Marrow and Umbilical Cord. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, 39, 654-662. (February).
 • Manochantr, S., Marupanthorn, K., Tantrawatpan, C., and Kheolamai, P. (2015). The expression of neurogenic markers after neuronal induction of chorion-derived mesenchymal stromal cells. Neurol. Res. 37, 545552. https://doi.org/10.1179/1743132815Y.0000000019.
 • Marupanthorn, K., Tantrawatpan, C., Tantikanlayaporn, D., Kheolamai, P., & Manochantr, S. (2015). The Effects of TNF-α on Osteogenic Differentiation of Umbilical Cord Derived Mesenchymal Stem Cells. J Med Assoc Thai 2015; 98 (Suppl. 3): S34-S40
งานประชุมวิชาการ

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ

 • Marupanthorn, K., Bootwisas, N., Intarasat, U., & Nittayapongchai, N. (2020). Prevalence of Antimicrobial Residues in Pork from Local Fresh Markets in Phra Nakhon Si Ayutthaya. In The 2nd ICRU International Conference: Sustainable Community Development (P.183-189), February 17-19, 2020. Nakhon Si Thammarat Province: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.
 • กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร และ สราวุธ อินทสม. (2562). ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิต่อหนอนพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 (น.320-323), 12-13 ธันวาคม, 2562. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
 • กมลชนก จารลงศิริชัย, ศัตราวุธ เหรียญประยูร, วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์, และ กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร. (2560). ผลของการป้อนยาเม็ดจากสารสกัดใบพลูในลูกสุกรดูดนมท้องร่วง. ใน การประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (น.101-108)  วันที่ 7–8 ธันวาคม, 2560 เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
รางวัลที่ได้รับ