ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.ณัฏวุฒิ ครุฑไทย
Nuttawut Krutthai
ตำแหน่ง : รองคณบดี
ชื่อ อาจารย์ ดร.ณัฏวุฒิ   ครุฑไทย
ตำแหน่ง รองคณบดี
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail n.krutthai@kotmail.com
ปริญญาเอก

สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2558

ปริญญาโท

สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2549 

ปริญญาตรี

สาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ปีที่จบ 2546

ความเชี่ยวชาญ
  • 1. โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว (สุกรและสัตว์ปีก) (Monogastric animal nutrition)
  • 2. การใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ (Feed additive)
  • 3. การประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ (Feed evaluation)
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
  • Krutthai, N., C. Vajrabukka, K. Markvichitr, A. Choothesa, J. Thiengtham, S. Sawanon, C. Kaewtapee and C. Bunchasak. 2015. Effect of Source of Methionine in Broken Rice-Soybean Diet on Production Performance, Blood Chemistry and Fermentation Characteristics in Weaned Pigs. Czech J. Anim. Sci. 60(3): 123-131.
งานประชุมวิชาการ
  • 1.Krutthai, N. and C. Bunchasak. 2004. Effects of Protein Levels in Diet on Production, Reproductive Organs and Chemical Egg Composition of Laying-hen Raised in Closed House System, pp. 10. In The 16st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, Naresuan University, Phitsanulok.
  • 2.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย และ ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์. 2548. ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการให้ผลผลิต อวัยวะสืบพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีในไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด, น. 70. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการเสนอผลงาน
รางวัลที่ได้รับ