ข้อมูลบุคลากร

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
Watcharapong Wattanakul
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
ชื่อ รศ.ดร.วัชรพงษ์   วัฒนกูล
ตำแหน่ง รองอธิการบดี
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail w.wattanakul@rocketmail.com
ปริญญาเอก

Ph.D.(Swine Production), The University of Aberdeen Scotland, UK, 1997.

ปริญญาโท

วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2531.

ปริญญาตรี

วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2529.

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
 • 2560 : อิทธิพลของวัสดุเสริมในคอกต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและสมรรถนะการเจริญเติบโตของ สุกรรุ่น-ขุนในโรงเรือนระบบปิด Influence of Supplemented Objects on Aggressive Behaviorand Performance of Growing – Finishing Pigs in Evaporative Cooling System House

 • 2559 : การเพิ่มมูลค่าผักสดของเกษตกรรายย่อยในกัมพูชาด้วยเทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยว และการบรรจุ

 • 2559 : ผลของกากมันสำปะหลังหมักเชื้อราต่อการย่อยได้และสมรรถนะการผลิตสุกรรุ่น

 • 2553 : แผนพัฒนนากลุ่มจังหวัด

 • 2551 : โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย

 • 2551 : โครงการประเมินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตราฐานการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพดี

 • 2548 : The effect of creep feed presentation method on feeding behaviour, intakeand performance of suckling piglets

 • 2543 : การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับ ในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก

 • 2543 : ระบบการเลี้ยงและระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ คุณภาพซากของสุกรป่า

 • 2543 : อิทธิพลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกร ลูกผสมลาร์จไวท์กับสุกรป่า

 • 2542 : อิทธิพลของการรวมกลุ่มลูกสุกรช่วงดูดนมต่อพฤติกรรมการดูดนม, สมรรถนะ การผลิตและค่าคะแนนบาดแผลที่ผิวหนัง

 • 2538 : Effects of grouping piglets and changing sow location on suckling behaviourand performance.

 • 2538 : Performance and behaviour of lactating sows and piglets in crate and multisuckling systems; A study involving European White and Manor Meishan genotypes.

 • 2538 : The effect of cross-suckling and presence of additional piglets on suckling behaviour and performance.

 • 2538 : การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรลูกผสมระหว่างพ่อพันธุ์ยุโรป

 • 2535 : การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการผลิตสุกรป่า

 • 2535 : การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสุกรพื้นเมือง

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ

บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 • 2549: Effect of milk deprivation during the lactation period on performance and digestive enzyme activities of the piglets following weaning, วารสาร: Animal

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ

 • 2556: ระบบสารสนเทศงานบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2556: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยานพาหนะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบล ราชธานี,สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2556: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลการเรียนและหลักฐานทางการศึกษา ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 1, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2556: ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2556: ระบบสารสนเทศแนะแนวการศึกษาต่อ กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2556: ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลผู้สูงอายุสำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2556: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามตัวชี้วัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2556: ระบบสารสนเทศหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2556: ระบบสารสนเทศขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบล

 • 2555: ระบบสารสนเทศการบันทึกข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี,สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2555: ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจคัดกรองโรคกลุ่มเมตาบอลิก INFORMATION SYSTEM FOR SCREENING METABOLIC DISEASES สุวิชา เดชผล วัชรพงษ์ วัฒนกูล, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ

 • 2555: Sustainable Development of Animal Science, Academic and Research in Thailand,สถานที่: National Chung Hsing University, Taiwan

 • 2548: Micronised whole rapeseed as a home-grown protein source for pigs weaned at different ages, สถานที่: BSAS Conference, university of york, UK

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ

 • 2555: 2.ระบบสารสนเทศการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสายวิชาการคณะ เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2555: ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหอพักอาคารสัมมนาทางวิชาการ และที่ฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี AN INFORMATION SYSTEM OF RESIDENTIALSEMINAR AND STUDENT INTERNS FACULTY OF AGRICULTURE OF UBON RATCHATHANI UNIVERSITY กนกวรรณ ปาปะนัง วัชรพงษ์ วัฒนกูล, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

 • 2548: Development of reversed line blots to detect lactic acid bacteria and gutmicrobiota in pigs, สถานที่: Edinburgh, Scotland , UK

 • 2548: Molecular identification of gut lactic acid bacteria in pigs by macro-arraying techniques, สถานที่: York, England

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 • 2558: หัวหน้าโครงการfruit tree development project in siemreap กัมพูชา, กัมพูชา,2/2558

 • 2558: การพัฒนาการเกษตรเพื่อสินค้า OGOP ประเทศภูฎาน, ประเทศภูฎาน, 2/2558

 • 2558: การพัฒนาการเกษตรเพื่อสินค้า OGOP ประเทศภูฎาน, ประเทศภูฎาน, 1/2558

 • 2558: หัวหน้าโครงการfruit tree development project in siemreap กัมพูชา, กัมพูชา, 1/2558

 • 2557: ผู้ร่วมงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตการอาหารสุัตว์และประมง สปป.ลาว, สปป.ลาว,2/2557

 • 2557: หัวหน้้าโครงการพัฒนาสถานีเกษตรบาเจียง ม.จำปาสัก ลาว , ม.จำปาสัก ลาว, 2/2557

 • 2557: หัวหน้าโครงการfruit tree development project in siemreap กัมพูชา, เสียมเรียบ, 2/2557

 • 2557: หัวหน้าโครงการพัฒนาสถานีเกษตรบาเจียง ม.จำปาสัก สปป.ลาว, สปป.ลาว, 1/2557

 • 2557: หัวหน้าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตการโรคปลาและอาหารสัตว์ สปป.ลาว , เวียงจันทน์ สปป.ลาว, 1/2557

 • 2557: กรรมการจัดอบรมยกระดับผักผลไม้ กพชฬ ที่ จังหวัดเสียมเรียบ กิจกรรมที่ 4.1-4.2 วันที่ 5-7 สค 57, .เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา, 1/2557

 • 2557: กรรมการจัดอบรมยกระดับเกษตรกร กพช. ที่.จ.เสียมเรียบกิจกรรม4, จ.เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา, 1/2557

 • 2557: กรรมการจัดอบรมยกระดับเกษตรผักผลไม้ กพช. ที่จ.บุรีรัมย์ กิจกรรม3.3-4, จ.บุรีรัมย์, 1/2557

 • 2557: กรรมการจัดอบรมยกระดับผู้นำเกษตรกรผักผลไม้ กพช.ที่จ.อุบล กิจกรรม 3.1-2, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล, 1/2557

 • 2556: หัวหน้าโครงการfruit tree development project in siemreap กัมพูชา, ประเทศกัมพูชา, 2/2556

 • 2553: ผู้ประสานงานจัดทำแผนที่การเกษตร, , 1/2553

 • 2551: งานเกษตรอีสานใต้ 2552, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2551

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ

 • 2558: sustainable development of pig production, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ

 • 2557: ผู้ประเมินโครงการความร่วมมือไทย ภูฎาน ระยะที่ 2, ภูฎาน

 • 2556: บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษาในประเทศลุ่มน้ำโขง, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 • 2555: วิทยากรด้านอาหารสุกร ในการอบรมให้บุคคลากรสปป.ลาว, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • 2555: ผู้ตรวจผลงานตีพิมพ์วารสารวิชาการ (referee) Livestock science, journallivestock science

 •  2549: Effect of milk deprivation during the lactation period on performanceand digestive enzyme activities of the piglets following weaning, วารสาร: Animal

งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ