ข้อมูลบุคลากร

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
Supachai Sritiwong
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ รศ.น.สพ.ศุภชัย   ศรีธิวงค์
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail sritiwong@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Cert. in Meat and Milk processing, University of Western Sydney, Hawkesbury, Australia 

ปริญญาตรี

สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2534

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย

1. Anti-Inflammatory,Anti-Nociceptive and Antipyretic Effects of the Ethanol Extract From Root of Piper

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

1. การใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

บทความทางวิชาการ

1. Acute and Subchronic Toxicity Study of TUD-RAK-KA-SAI-PUU Recipe in Rate 2. Acute and Subchronic Toxicity of Chantaleela Recipe in Rate

งานประชุมวิชาการ

1. บทบาทของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.เกษตรอินทรีย์…ทางเลือกสู่ทางรอด 3. ประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปี พ.ศ.2551 และแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 4. ประชุมสัมมนาผู้บริหารใหม่ ระดับคณบดี-ผู้อำนวยการ

รางวัลที่ได้รับ