ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
Nakarin Pripwai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ ผศ.ดร.นครินทร์   พริบไหว
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail nakarinpripwai@hotmail.com
ปริญญาเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางคนและสัตว์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

สาขาวิชาสัตวศาตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

สาขาวิชาสัตวศาตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ

1. ด่านการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
2. อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
3. วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
4. Molecalar Genetics

โครงงานวิจัย
  • ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตำแนวคิดพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
  •  ชี้แจงกรอบการวิจัย เพื่อการจัดทำและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2. สุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 1 ร่วมกับมหาวืทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง 3. เสวนากลุ่มโครงการความหลากหลายทางชีวภาพและเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
รางวัลที่ได้รับ