ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี
Jintana Suwannamanee
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
ชื่อ อาจารย์จินตนา   สุวรรณมณี
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail jintana_suw@g.cmru.ac.th
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ