ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.จีรภา ง่วนหอม
Jeerapa Nguanhom
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
ชื่อ อาจารย์ ดร.จีรภา   ง่วนหอม
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail jeerapa.cmru@gmail.com
ปริญญาเอก

สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

โรคพืช เชื้อราสาเหตุโรคพืช

โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ