ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
Tanya Tapingkae
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ ผศ.ดร.ธัญญา   ทะพิงค์แก
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail taya_tap@cmru.ac.th
ปริญญาเอก
 • Doctor of Philosophy (Horticultural Science and Plant Biotechnology) University of New England, Australia
ปริญญาโท
 • Master of Science (Horticultural Science and Plant Biotechnology) University of New England, Australia
ปริญญาตรี
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การออกดอกของพืช เห็ด

โครงงานวิจัย

หัวหน้าโครงการ

 • 1. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2545) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โรคพืชและการป้องกันกำจัด. โครงการวิจัยในชั้นเรียน สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
 • 2. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2552) การผลิตเชื้อเห็ดนางรมแบบง่าย. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กองทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2551
 • 3. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2553) การศึกษาการใช้ขวดพลาสติกมาบรรจุอาหารเหลวเพื่อผลิตเป็น ไบโอรีแอคเตอร์. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วช. ปีงบประมาณ 2552
 • 4. ธัญญา ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย และ วรรณพร ทะพิงค์แก. (2555) วิธีการใหม่ในการเพาะเลี้ยง เห็ดหัวลิงโดยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรม การอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปี 2554
 • 5. ธัญญา ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, วรรณพร ทะพิงค์แก และ เกตุนภา ไทยหนุ่ม. (2556) ผลของ วิธีการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทอง. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วช. ปีงบประมาณ 2555
 • 6. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2556) ชุดโครงการวิจัย การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร ถั่งเช่าสีทอง และการนำไปใช้ประโยชน์. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วช. ปีงบ ประมาณ 2555

ผู้ร่วมวิจัย

 • 1. มงคล ยะไชย, ธัญญา ทะพิงค์แก และ วรรณพร ทะพิงค์แก. (2555) การประเมินคุณค่าทาง โภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงเป็ดไข่และไก่พื้นเมืองของเครือข่ายปศุสัตว์ อินทรีย์เชียงใหม่. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ภายใต้ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปี 2554
 • 2. มงคล ยะไชย, ธัญญา ทะพิงค์แก, วรรณพร ทะพิงค์แก และ ศุภชัย ศรีธิวงค์. (2556) การใช้ อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหลือจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นสารเสริมในอาหารไก่เนื้อ. ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วช. ปีงบประมาณ 2555
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
 • 1. ธวัช ทะพิงค์แก, เทเวศร์ ทะพิงค์แก และธัญญา ทะพิงค์แก. (2542) ทำอย่างไรลำไยและลิ้นจี่ จะออกดอกและให้ผลได้ทุกปี. เอกสารโครงการเครือข่าย สวทช. ภาคเหนือ. สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
 • 2. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2545) คู่มือการทำลำไยปลอดสาร. เชียงใหม่: เวียงบัวการพิมพ์.
 • 3. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2545) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร. เชียงใหม่: คณะ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
 • 4. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2553) เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การเพาะ เห็ดถั่งเช่า เชียงใหม่: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
 • 5. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2554) หลักการขยายพันธุ์พืช. เชียงใหม่: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
 • 6. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2555) การเพาะเห็ดถั่งเช่าเป็นอาชีพ. กรุงเทพฯ: ทูโฟร์ พริ้นติ้ง.
 • 7. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2555) การเพาะเห็ดถั่ว (เห็ดโคนน้อย) จากต้นและเปลือกข้าวโพด เหลือทิ้ง Cultivation of Coprinus sp. on agricultural wastes : corn stalk and corn husk. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์.
 • 8. ธัญญา ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2555) เห็ดถั่งเช่าสีทอง (Chinese golden grass: Cordyceps militaris). ใน เห็ดไทย 2555. กรุงเทพฯ: สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่ง ประเทศไทย. หน้า 48-51.
 • 9. ธัญญา ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2555) เห็ดถั่งเช่าหิมะ. ใน เห็ดไทย 2555. กรุงเทพฯ: สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย. หน้า 52-55.
 • 10. Tapingkae, T., Zulkarnain, Z., Ikeda, T., Kawaguchi, K. and Taji, A. (2012) Somatic (asexual) procedures (haploids, protoplasts, cell selection) and their applications. In: A. Altman and M. Hasegawa, eds: Plant Biotechnology and Agriculture, Oxford: Academic Press, page 139 – 162.
 • 11. Zulkarnain, Z., Tapingkae, T. and Taji, A. (2012) Chapter 5 In vitro breeding strategies in the development of Australian native plants In: Nutri-Horticulture:  K. V. Peter, ed. Daya Publishing House, New Delhi. pp. 75-97.
บทความทางวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ะดับชาติ

 • 1. ธัญญา ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, วรรณพร ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2554) วิธีการ ใหม่ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหัวลิงโดยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) สิงหาคม – ธันวาคม 2554 หน้า 71-74.
 • 2. Tapingkae, T. and Taji, A. (2011) The influence of plant growth regulators and light spectrum on somatic embryogenesis of Sturt’s desert pea (Swainsona formosa). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) สิงหาคม – ธันวาคม 2554 หน้า 203-206.
 • 3. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2554) การเพาะเลี้ยง Botryococcus braunii ในไบโอรีแอคเตอร์ที่ผลิตจาก ขวดน้ำพลาสติก. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554. หน้า 111-119.
 • 4. เกตุนภา ไทยหนุ่ม, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ และ ธัญญา ทะพิงค์แก. (2555) ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ – สารที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ออาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555,หน้า 149-155.

 ระดับนานาชาติ

 • 1. Tapingkae, T. and Taji, A. (2000) Light quality and quantity: their effects on in vitro growth and development of two Australian plant species. Acta Horticulturae. 541: 281-288.
 • 2. Tapingkae, T., Taji, A. and Kristiansen, P. 2007. Floral ontogeny of Swainsona formosa (Fabaceae : Faboideae: Galegeae). Australian Journal of Botany. 55: 643-652
 • 3. Tapingkae, T., Kristiansen, P. and Taji, A. (2009) Flowering of Sturt’s desert pea (Swainsona formosa) is affected by changes in glucose concentration in shoot apices. Acta Horticulturae. 813: 599-603
 • 4. Tapingkae, T., Kristiansen, P. and Taji, A. (2009) Influence of carbohydrate source and concentration on the in vitro flowering of Sturt’s desert pea (Swainsona formosa). Acta Horticulturae 829: 225-230
 • 5. Kawaguchi, M., Backhouse, D., Tapingkae, T. and Taji, A. (2009) Understanding the mechanisms of graft union formation in Solanaceae plants using in vitro techniques. Acta Horticulturae 829: 403-406
 • 6. Taji, A. and Tapingkae, T. (2012) A perspective on global food security-where from here? International Journal of Biosciences and Biotechnology. 1(1): 1-5.

ผลงานตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และวารสารการเกษตร

 • 1. ธัญญา ทะพิงค์แก, เทเวศร์ ทะพิงค์แก, และธวัช ทะพิงค์แก. (2542) การแถลงข่าว เรื่อง คุณและ โทษของสารคลอเรท. หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 10,328 หน้า 1.ประจำวันที่ 10 มกราคม.
 • 2. ธวัช ทะพิงค์แก, เทเวศร์ ทะพิงค์แก และ ธัญญา ทะพิงค์แก. (2542) บทความทางวิชาการ เรื่อง การใช้สารคลอเรทในการบังคับให้ลำไยออกดอกติดผล. หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 10,346 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม
 • 3. ธัญญา ทะพิงค์แก, เทเวศร์ ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2542) คลอเร็ท สารมหัศจรรย์บังคับ ลำไยออกดอกนอกฤดู. เกษตรใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 19 กุมภาพันธ์  หน้า 49-51
 • 4. ธัญญา ทะพิงค์แก, เทเวศร์ ทะพิงค์แก, และธวัช ทะพิงค์แก. (2542) สารคลอเรตในการบังคับให้ ลำไยออกดอกและติดผล. วารสารเคหการเกษตร, 23 (2), หน้า 62-65
 • 5. ธัญญา ทะพิงค์แก และคณะ. (2542) พิษและปัญหาของสารคลอเรตต่อสภาพแวดล้อม. วารสาร เคหการเกษตร, 23 (4), หน้า 93-96
 • 6. ธวัช ทะพิงค์แก, เทเวศร์ ทะพิงค์แก, และธัญญา ทะพิงค์แก. (2542) รายงานพิเศษ เรื่อง สาร โปรแตสเซียมคลอเรท. หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2990 ประจำวันพุธที่ 22 กันยายน 2542
 • 7. ธัญญา ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2544) การใช้ไกลโคไซด์เพื่อส่งเสริมการออกดอกและการ เจริญในลำไย. วารสารเคหการเกษตร, 25 (10), 175-176.
 • 8. ธัญญา ทะพิงค์แก,  อิฎฐชัย จักรพิทักษ์ และธวัช ทะพิงค์แก. (2544) ตลาดประมูลสินค้าในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (ตอนที่ 1). วารสารเคหการเกษตร, 25 (11), 181-186.
 • 9. ธัญญา ทะพิงค์แก,  อิฎฐชัย จักรพิทักษ์ และธวัช ทะพิงค์แก. (2544) ตลาดประมูลสินค้าในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (ตอนที่ 2). วารสารเคหการเกษตร, 25 (12), 177-182.
 • 10. ธัญญา ทะพิงค์แก,  อิฎฐชัย จักรพิทักษ์ และธวัช ทะพิงค์แก. (2545) ตลาดประมูลสินค้าในประเทศ เนเธอร์แลนด์ (ตอนที่ 3). วารสารเคหการเกษตร, 26 (13), 201-206.
 • 11. ธัญญา ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2545) สารสกัดสมุนไพร ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช. เกษตรใหม่. ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ 2 สิงหาคม หน้า 61-65.
 • 12. ธัญญา ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2546) เทคโนโลยีใหม่เพื่อผลผลิตลำไยจากเทคโนโลยีการ เกษตรราชภัฏเชียงใหม่. หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4,238 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2546.
 • 13. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2555) รู้จักกับเห็ดสกุลถั่งเช่า. เคหการเกษตร. ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 เมษายน, 113-117.
 • 14. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2555) เพาะเห็ดถั่งเช่าเพื่อเป็นยา นวัตกรรมการเพาะเห็ดเพื่อสุขภาพ. เกษตรกรรม ธรรมชาติ. 10/2555: 35-40.
งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ

 • 1. ธัญญา ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2546) เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ. เอกสาร ประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลำไยใส่สาร…ได้เงินจริงหรือ?. จัดโดย สมาคมชาวสวนลำไยไทย ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย และวารสารเคหการเกษตร. 19 มกราคม. หน้า 11-18.
 • 2. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2553) การผลิตเชื้อเห็ดนางรมแบบง่าย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25-26 มกราคม พ.ศ. 2553 หน้า 361-364.
 • 3. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2553) ความก้าวหน้าในการเพาะเห็ดถั่งเช่า. การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการ ผลิตเห็ดสมุนไพรเป็นการค้า. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี. วันที่ 7 พฤษภาคม 2553.
 • 4. Chaichompoo, W., Tapingkae, T. and Phichai, K. (2553) Natural products development for controlling anthracnose disease of strawberry. การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 TRF-MAG Congress IV: โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, หน้า 412.
 • 5. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2554) การทดลองเพาะเห็ดสกุลคอร์ไดเซพโดยวิธีควบคุมการปนเปื้อนด้วย ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์. บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ การประชุมวิชา การระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 เรื่อง การวิจัยท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในท้องถิ่น. วันที่ 14-17 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก. หน้า 310.
 • 6. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2554) บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการวิจัยเชิงรับใช้สังคม. การประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น” ครั้งที่ 4 เนื่องในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชันย์” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • 7. ธัญญา ทะพิงค์แก, มงคล ยะไชย, วรรณพร ทะพิงค์แก และ ธวัช ทะพิงค์แก. (2554) วิธีการใหม่ในการ เพาะเลี้ยงเห็ดหัวลิงโดยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 Hort of wealth and well-being 18-20 พฤษภาคม 2544 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ. หน้า 224.
 • 8. Tapingkae, T. and Taji, A. (2554) The Influence of Plant Growth Regulators and Light Spectrum on Somatic Embryogenesis of Sturt’s Desert Pea (Swainsona formosa). การประชุมวิชาการพืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 10 Hort of wealth and well-being 18-20 พฤษภาคม 2544 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ฅ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ. หน้า 293.
 • 9. ธัญญา ทะพิงค์แก. (2554) การใช้วัสดุเหลือทางการเกษตรจากข้าวโพด (ต้นและเปลือกฝัก) เพื่อการ ผลิตเห็ดถั่ว. ใน การประชุมวิชาการเห็ดแห่งชาติ “รักเห็ด รักษ์โลก” จัดโดย สมาคมนักวิจัยและเพาะ เห็ดแห่งประเทศไทย วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2554. โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่.
 • 10. ธัญญา ทะพิงค์แก และธวัช ทะพิงค์แก. (2554) ความก้าวหน้าในการเพาะเห็ดถั่งเช่า. ใน การประชุม วิชาการเห็ดแห่งชาติ “รักเห็ด รักษ์โลก” จัดโดย สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2554. โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่.
 • 11. ธวัช ทะพิงค์แก และธัญญา ทะพิงค์แก (2554) ฟาร์มเห็ดหลินจือเขากวาง (Ganoderma amboinense) ที่เกาะไหหลำ. การประชุมวิชาการเห็ดแห่งชาติ “รักเห็ด รักษ์โลก” จัดโดย สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ด แห่งประเทศไทย วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2554. โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่.
 • 12. ธัญญา ทะพิงค์แก (2555) ความก้าวหน้าการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าในประเทศไทยและความท้าทายใน อนาคต. การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 1 – วิจัย ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ’. 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ.

 ระดับนานาชาติ

 • 1. Tapingkae, T. and Taji, A. (1998) Light quality and quantity: their effects on two Australian native plant species. In: IX International Congress on Plant Tissue and Cell Culture. Jerusalem, Israel, 14-19 June.
 • 2. Tapingkae, T. and Taji, A. (2000) Light quality and quantity: their effects on in vitro growth an development of two Australian plant species.IV International Symposium on New Floricultural Crops. Chania, Crete Greece. 22-27 May.
 • 3. Tapingkae, T. and Tapingkae, T. (2003) Mushroom collection from Measa-valley for agricultural usage. In: Thai-Japanase Mini Symposium on Microfungi. Department of Microbiology, Faculty of Science, Kasetsart University: Mushroom Researcher and Grower Society of Thailand, 8-9 December.
 • 4. Tapingkae, T., Kristiansen, P. and Taji, A. (2008) Influence of carbohydrate source and concentration on the in vitro flowering of Sturt’s desert pea (Swainsona formosa). In: Sixth International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding A 2020 Vision. Brisbane, Australia. 24-28 August.
 • 5. Kawaguchi, M., Backhouse, D., Tapingkae, T. and Taji, A. (2008) Understanding the mechanismsof graft union formation in Solanaceae plants using in vitro techniques. In: Sixth InternationalSymposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding A 2020 Vision. Brisbane, Australia. 24-28 August.
 • 6. Taji, A. and Tapingkae, T. (2012) A perspective on global food security-where from here? In ‘4th International Conference on Biosciences and Biotechnology: Advancing life sciences for health (anti aging development in particular) and food security’. 20-21 September 2012 ICBB-Bali, Udayana University p. 35
รางวัลที่ได้รับ
 • 1. ครูผู้มีความสามารถในการถ่ายทอด  ปีที่ได้รับ 2553  จากหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ วิชาความรู้                                                  
 • 2. ครูผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ปีที่ได้รับ 2554   จากหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ได้รับ 2554  จากหน่วยงาน  รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • 4. เหรียญทองแดงจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • 5. เหรียญทองจาก The association of British inventors and innovators