ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ
Supannika Klomjoho
ตำแหน่ง : อาจารย์
ชื่อ อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์   กล่อมจอหอ
ตำแหน่ง อาจารย์
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail supannika.punchana@gmail.com
ปริญญาเอก

สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2555

ปริญญาโท

สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2545 

ปริญญาตรี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2542

ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
  • 1. Punchana, S., Cakir, M., Rerkasem, B. and Jamjod, S. 2012. Mapping the Bod2geneassociated with boron efficiency in wheat. ScienceAsia 38 (2012): 235-243.
  • 2. Punchana, S., Cakir, M., Rerkasem, B. and Jamjod, S. 2007. Identifying SSR Markers Linked to Boron Efficiency Genes in Wheat. J Agric (CMU) 23(s): 71-75.
  • 3. Punchana, S., Jamjod, S and Rerkasem, B. 2004. Response to boron toxicity in boron efficient and inefficient wheat genotypes. Paper, Proceedings of 4th International Crop Science Congress (ICSC 2004): New directions for a diverse planet. 26 Sep-1 Oct 2004. Brisbane, Australia.
  • 4. สุพรรณิการ์ พันชนะ, ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2547. การตอบสนอง ต่อความเป็นพิษของโบรอนในข้าวสาลีสามพันธุ์ที่มีระดับความทนทานต่อการขาดโบรอนต่างกัน. วารสารเกษตร ม.ช. (ฉบับพิเศษ 2): 223-234.
  • 5. สุพรรณิการ์ พันชนะ, ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546. Do Boron Deficiency and Toxicity Responses Correlate in Wheat Genotypes. บทคัดย่อ,การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ ภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ 20 (20th Pacific Science Congress), ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2546 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ.
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ