ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์จันทร์แก้ว เมืองใจ
ตำแหน่ง : คณบดี
ชื่อ อาจารย์จันทร์แก้ว  เมืองใจ
ตำแหน่ง คณบดี
ประเภทบุคลากร
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ