ข้อมูลบุคลากร

นางสาวมนัสนันท์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ U2T
ชื่อ นางสาวมนัสนันท์  มีทรัพย์เจริญวัฒนา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ U2T
ประเภทบุคลากร
เบอร์โทรศัพท์ 0992687889
E-Mail May224manutsanun@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ