ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสาวินี เทพวัช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ U2T
ชื่อ นางสาวสาวินี   เทพวัช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ U2T
ประเภทบุคลากร
เบอร์โทรศัพท์ 0962859843
E-Mail ssawitt96@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ