ข้อมูลบุคลากร

Mrs.Apisara Bumrungjit
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
ชื่อ Mrs.Apisara   Bumrungjit
ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อนไทย
ประเภทบุคลากร graphic design
เบอร์โทรศัพท์ 063-5166806
E-Mail art6.image.apisara@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ