ข้อมูลบุคลากร

Mrs.Kantika Joomanee
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
ชื่อ Mrs.Kantika   Joomanee
ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อนไทย
ประเภทบุคลากร Liberal Arts in Tourism
เบอร์โทรศัพท์ 091-4676450
E-Mail Kantika.joomanee@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ