ข้อมูลบุคลากร

Mr.Tharid Wisankid
ตำแหน่ง : อาสาสมัครเพื่อนไทย
ชื่อ Mr.Tharid   Wisankid
ตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อนไทย
ประเภทบุคลากร (Media Design and ProducOon InnovaOons) Marketing
เบอร์โทรศัพท์ 080-5491691
E-Mail oakenth@gmail.com
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ