การผลิตบัณฑิต

การสอบวิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที..

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีส่งมอบหน้าที่ สโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การแข่งขันการนำเสนอผลงานวิจัย ปัญหาพิเศษ โครงงานสหกิจศึกษา เ..

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ให้คำปรึกษาการทำโครงงานวิจัยกับนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาธร

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ..

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่ว..

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ ห้องเรียนขนาดใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ..

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบผ่าน ภาค ก แ..

ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

หลักการออกแบบสวนและการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นเมืองในท้องถิ่..

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นจากฐานองค์ความรู้ปราชญ์..

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร