การผลิตบัณฑิต

โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับ..

ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2564

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

การแปรรูปลูกพลับ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ โรงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

การอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห้อ..

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรม การนำเสนองานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะแนวการศึกษาต่อ ร่วมกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวั..

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน

การอบรมโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ PDCA

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ณ ห้องพักสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลนีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มห..

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยร..

ตารางแสดงรายวิชา และ URL สำหรับการเรียนการสอนแบบ Online ภาคเ..

ตารางแสดงรายวิชา และ URL สำหรับการเรียนการสอนแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

กิจกรรม CMRU KM Day การจัดการเรียนรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ เอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี..

กิจกรรม KM การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2654 ณ ร้านกาแฟ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่