การผลิตบัณฑิต

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนนหางดงสังฆราษฏร์อุปถัม..

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนหางดงสังฆราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์

15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

งานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และเหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาคณะเท..

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเ..

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภั..

การนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อสร้างความร่วมมือกา..

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสันโป่ง อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรหลักสูตรครุศาส..

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภั..

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/25..

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภั..

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชา..

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑ..

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเช..

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑ..

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเช..

การประชุมออนไลน์ International Collaborative Online Seminar

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่