การผลิตบัณฑิต

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในคณะ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสต..

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารหัส 59

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาส..

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เยี่ยมชมฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราช..

ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พิธีเปิดตัวโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 256..

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ต.ส..

ค่ายลูกพระพิรุณอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 6

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

การอบรม “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ และบ..

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเรียน อส 201 อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนเชียงดาววิทย..

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่