การบริการวิชาการ

Special Food Talk 2 “มาทำ 5 ส ขอแลปปลอดภัย นักวิทย์ทำต่อไม่ร..

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติทางการ..

ที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Special Food Talk 1 “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกัฐชง (Hemp) เรื..

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื..

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ชุมชน อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการวิศวกรสังคม กิจกรรมแนวทางลดการเผาด้วยการใช้ประโยชน์จา..

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ adiCET มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

โครงการศึกษาคุณภาพของผงบุก และการนำผงบุกมาใช้ประโยชน์ในผลิต..

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

งานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเ..

การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชี..

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย..

บริการวิชาการ เรื่อง แนวทางการยกระดับเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งต้..

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ชุมขนบ้านทุ่งต้อม ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

จ.เชียงใหม่ สร้างผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนเป็นจังห..

บรรยายชุดความรู้พื้นฐาน ดิน จุลินทรีย์ และชีวพันธุ์ ในการทำเ..

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแม่ริม อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่..