การบริหารจัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่..

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565

มื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้..

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 /2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้..

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/..

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี

ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564/..

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภา..

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร