การบริหารจัดการ

ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรม กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งท..

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และลานอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโ..

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยายาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้ง..

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..