การบริหารจัดการ

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

การประชุมปิดตรวจ ตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม..

ประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของม..

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ..

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมบุคลากรสัญจร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยพัฒนา..

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่..

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการเป็นนักจัดรายการวิทยุม..

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/256..

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มาหวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให..

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บร..

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิชาการเชิงรุก คณะเทคโนโลยีการเกษ..

18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ได้รั..

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564