ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

งานเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชน Special กล้วยไม้บาน & Smart F..

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

แนะแนวหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแม่วินสามัคคี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิ..

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ..

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา อ. บ้านธิ จ.ลำพูน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยา..

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่..

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องพักอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหา..

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งท..

2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร และอาหารว่าง หอพักนักศ..

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช..

แนะนำอาจารย์ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเก..

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่