ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

อบรมการใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมืออาช..

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Grand Morocc Hotel อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การอภิปรายเพื่อยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกร..

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษ..

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/..

มื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำป..

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ. ฮอด จ.เชียงใหม่

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอ..

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายคณบดี ราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ..

จัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “พิงคนครเกมส์”

ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ได้รับ 2 รางวัลจากงา..

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนแม่หอพระ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน..

ระหว่าวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี